اینجانب از سال ۱۳۹۶ در زمینه تصفیه و شیرین‌سازی آب به روش اسمز معکوس (RO) و همچنین انتقال و ذخیره‌سازی آب فعالیت مستمر داشتم. از توانایی‌های بنده در این زمینه عبارت است از :

  • تسلط به طراحی سیستم‌های تصفیه و ضدعفونی آب با برنامه‌های تخصصی WAVE و ROSA
  • طراحی دستگاه‌های بوستر پمپ آب‌رسانی و آتش‌نشانی
  • مدیریت خدمات مربوط به موارد فوق
  • تحلیل‌های مربوط به آنالیز شیمیایی، فیزیکی و میکروبی انواع آب‌ها