گروه ما

مهدی بردباری

مهدی بردباری

مدیرعامل

مهدی خوشدست

مسئول روابط عمومی

علی فارابی

مسئول فضای مجازی

مریم طاهر

عضو هیات علمی

اسماعیل زندی

عضو هیات علمی

پیمان یعقوبی زاده

عضو هیات علمی

مهدی پوربافرانی

عضو هیات علمی

محسن مسلمی

عضو هیات علمی

بابک محبوبی

عضو هیات علمی