طراحی و ساخت لایه های فعال و منفعل

طراحی و ساخت لایه های فعال و منفعل

لایه‌های فعال (active layer) کاربرد بسیاری در صنایع مختلف و ابزارهای گوناگون دارند. لایه فعال می‌تواند از مواد سرامیکی، پلیمری، آلی و حتی ارگانیک تشکیل شده باشد که با هدفی خاص مانند واکنش به یک طول موج، فرکانس، گاز و یا جذب سطحی مواد به شکل گاز یا مایع از آنها استفاده می‌شود.

با استفاده از اتصالاتی الکتریکی برخی خواص لایه‌های فعال مانند مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازنی و پتانسیل الکتریکی آنها اندازه‌گیری می‌شود که تغییرات در این خواص نشان‌دهنده شرایط محیط مورد استفاده لایه فعال است.